Krûsrak Sneek


Er is nog niet veel veranderd

Provincie werkt

aan afweging van belangen rond de Turfroute

 
Bericht LC 7 december 1972

LEEUWARDEN . De Statencommissie voor ruimtelijke ordening en recreatie creatie heeft zich gistermiddag achter de heer Jaap Sjoerdsma (PvdA gesteld steld die pleitte voor een spoedige beslissing slissing over het wel of niet voor de recreatievaart open te  houden van de Opsterlands Compagnonsvaart. Hij zette de belangen van de pleziervaarders en de aangelegen dorpen en dorpjes tegenover  de financiéle consequenties en vroeg om een spoedige afweging van belangen .We zijn er mee bezig me ld de de commissie wel blij. De heer Sjoerdsma zette de turfroute  even in een iets wijder perspectief door in zijn pleidooi ook de F earten op de Klaei te noemen . "Us marren krije stadichoan mear boaten to forwurkjen e druk wurdt hecch De minsken wol Ie dan wolris ûtwiek e en dan binne binammen de turfroute en de Klaeifearten goeije mooglikheden

Brug Petersburg